دانلود جزوه ساختمان داده رشته کامپیوتر / دانلود رایگان جزوه کتاب پروژه تمرین مقاله

دانلود جزوه عالی کارشناسی ارشد نمودار رابطه و نهاد

توضیحات

دانلود جزوه عالی کارشناسی ارشد نمودار رابطه و نهاد

دانلود جزوه عالی کارشناسی ارشد نمودار رابطه و نهاد

دانلود جزوه عالی کارشناسی ارشد نمودار رابطه و نهاد: رابطه عبارت است از تعامل بین N موجودیت و ماهیتا نوعی بستگی بین نوع موجودیت ها است و نیز می توان گفت که نوع ارتباط ،عملی است که بین نوع موجودیت ها جاری بوده و هست و یا خواهد بود.و نوع موجودیت، عبارت است از مفهوم کلی شی یا چیز یا پدیده و به طور کل هر انچه که می خواهیم در موردش اطلاع داشته باشیم و دانش و شناخت خود را در موردش افزایش دهیم

رابطه و نهاد

در این اموزش 22 صفحه ای خواهید خواند:

فاز تحلیل(ادراکی یا ادراکی عام)

مدل E/R

نهاد

صفت

انواع صفت

رابطه

انواع رابطه

درجه ارتباط

انواع رابطه از دید اتصال

حد یا کاردینالیتی

انواع رابطه از دید حضور نمونه های موجودیت

صفت در ارتباط

وابستگی وجودی

ارث بری