دانلود جزوه دستگاه تولید مثل شهید بهشتی دانلود رایگان جزوه کتاب پروژه تمرین مقاله

5,000 تومان

دو عمل عمده گامتوژنز(گامت زایی) و استروئیدسازي بر عهده تخمدان هاست. از جمله مهمترین هورمون هاي استروئیدي تخمدان می توان به استروژن ها، پروژسترون ها و آندروژن ها که تحت تاثیر گنادوتروپین هاي هیپوفیز قدامی یعنی هورمون محرك فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئیزان  (LH) تنظیم می شوند، اشاره نمود. فولیکول تخمدانی (جسم زرد) حاوي سلولهاي گرانولواز و سلول هاي زرده بوده، نقش محافظت و پرورش تخمک را برعهده دارد. FSH و LH هردو اثرات خود را طریق مکانیسم هاي واسطه اي cAMP اعمال می کنند  LH بر سلول هاي لایه داخلی اثر گذارده و بدینوسیله رشد سلولی و استروئیدسازي را تحریک می کند، در حالیکه FSH عمل آروماتیزاسیون آندروژن ها به استروژن ها در سلولهاي گرانولوزا را تحت تاثیر قرار می دهد .

هورمون
هورمون

جزوه مزبور تفسیری بر مقادیر هورمون های جنسی می باشد.

در ادامه می توانید جزوه مزبور را فقط با 2000 تومان دانلود کنید.

مقدار:

توضیحات

دانلود جزوه هورمون های جنسی زنانه و تفسیر آنها

دانلود جزوه هورمون های جنسی زنانه و تفسیر آنها

این کتاب در 48 صفحه توسط علوم پزشکی شهید بهشتی دانلود این جزوه برای دانشجویان رشته های مرتبط به پزشکی کاملا مفید و حیاتی می باشد.

دو عمل عمده گامتوژنز(گامت زایی) و استروئیدسازي بر عهده تخمدان هاست.

از جمله مهمترین هورمون هاي استروئیدي تخمدان می توان به استروژن ها، پروژسترون ها و آندروژن ها که تحت تاثیر گنادوتروپین هاي هیپوفیز

قدامی یعنی هورمون محرك فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئیزان  (LH) تنظیم می شوند، اشاره نمود.

فولیکول تخمدانی (جسم زرد) حاوي سلولهاي گرانولواز و سلول هاي زرده بوده، نقش محافظت و پرورش تخمک را برعهده دارد.

FSH و LH هردو اثرات خود را طریق مکانیسم هاي واسطه اي cAMP اعمال می کنند  LH بر سلول هاي لایه داخلی اثر گذارده و بدینوسیله رشد سلولی و استروئیدسازي را تحریک می کند،

در حالیکه FSH عمل آروماتیزاسیون آندروژن ها به استروژن ها در سلولهاي گرانولوزا را تحت تاثیر قرار می دهد

محصولات پرفروش