دانلود جزوه عالی فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای کشاورزی حراج!

دانلود جزوه زبان تخصصی رشته علوم باغبانی

8,500 تومان

مقدار:

توضیحات


دانلود جزوه زبان تخصصی رشته علوم باغبانی

دانلود جزوه زبان تخصصی رشته علوم باغبانی داراي حدود 125 صفحه جزوه مي باشد.

دانلود جزوه زبان تخصصی رشته علوم باغبانی داراي حدود 125 صفحه جزوه مي باشد.

اين جزوه در قالب يک فايل فشرده شده براي دانشجويان عزيز مربوط به مهندسی کشاورزی قابل دانلود است.

مجموعه پاراکس دانلود جزوه کامل زبان تخصصی رشته علوم باغبانی را به تمام دوستان پيشنهاد مي کند.

دانشجويان عزيز با خواندن اين جزوه عالی ديگر نياز به جزوات ديگر ندارند.

 


در قسمت ذيل قسمت هايي از جزوه را جهت نمونه و آشنايي بيشتر با جزوه آورده ايم.


– A –

tree abandoned

درخت متروك درختی که بر اثر عوامل مختلف مانند آفـات و بیماریهـا از بـین رفته و غیر قابل اسـتفاده شـده اســت و هــیچ کــاري روي آن انجام نمی شود.

abaxial

نامحور سو پشت به طـرف محـور یـا خـط مرکزي و یا برگشـته بـه طـرف پائین

pollinators abiotic

گرده افشانهاي غیر زنده عواملی مانند آب، بـاد، گـرانش زمین و غیره که موجب انتقـال دانه گـرده از بسـاك بـه کلالـه میشود

abortion

 1-تشکیل نشدن بذر به دلیـل از بین رفتن رویان

 2-ریزش میوههاي تازه تشکیل شده به دلیـل تشـکیل نشـدن بذر

Abscisic acid (ABA)

(syn: (abscisin , dormin

آبسیسیک اسید بازدارنده طبیعـی اسـت کـه از رشـد شاخسـارههـا جلـوگیري کـــرده و اثـــر اکســـینهـــا، جیبرلینها و سایتوکینینهـا را خنثـی مــیکنـد. گــاهی نیـز موجب ریزش و پیـري برگهـا و میوهها میشود.

abscission

جدا شدن و افتادن اندامهائی از گیاه مانند جوانه، برگ، غنچـه، گل و میوه ناشی از ایجاد ” لایه ریزشی ” بر اثر عوامل داخلی یا خارجی گیاه

دانلود جزوه کامل زبان تخصصی رشته علوم باغبانی

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.

محصولات پرفروش