مقاله نرم افزار مقطع ارشد

پایان‌نامه یا مقاله نرم افزار مقطع ارشد یا تز یا رساله نوشتاری است که دانشجویان در موضوعی خاص مربوط به رشتهٔ تحصیلی خود، برای دریافت مدرک تحصیلی می‌نویسند.

در مقاله نرم افزار مقطع ارشد دانشجویان موضوع یا سؤالی را بررسی کرده و از راه تجزیه و تحلیل یا تجارب عملی یا آزمایشی به آن پاسخ می‌دهند.

به بیان دیگر مقاله نرم افزار مقطع ارشد شامل استدلال موضوعی، ارائهٔ پژوهشی تجربی، حاصل کارآموزی یا عصاره‌ای از درس‌های آموخته‌شده در دوران تحصیلی دانشجوست که با راهنمایی استادان نگارش و تدوین می‌شود.

مقاله نرم افزار مقطع ارشد با عنوان و محتوای تکراری در هیچ سیستم آموزشی و در هیچ مقطع تحصیلی‌ای تعریف نشده‌است و همهٔ دانشجویان موظف به نگارش پایان‌نامه با موضوع و محتوای جدید هستند.

اغلب پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی به صورت نوشتاری حاصل از گردآوری تحقیقات دیگر می‌باشد. در حالی که پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری لزوماً باید موضوع جدیدی را مورد هدف قرار دهد.

مقاله عالی برای سیستم هوشمند ترکیبی

18,000 تومان
مقاله عالی برای سیستم هوشمند ترکیبی مقاله عالی برای سیستم هوشمند ترکیبی برای طبقه بندی اطلاعات پزشکی A hybrid intelligent

شبکه فازی عصبی برای دسته بندی

15,700 تومان

شبکه فازی عصبی برای دسته بندی و طبقه بندیMIN-MAX

شبکه فازی عصبی برای دسته بندی و طبقه بندیMIN-MAX

General fuzzy min-max neural network for clustering and classification

IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, VOL. 11, NO. 3, MAY 2000 769

Bogdan Gabrys and Andrzej Bargiela

 

Index Terms:

Classification, clustering, fuzzy systems, fuzzy min-max neural networks, pattern recognition.

 

مقاله شبکه های حسگر بیسیم القای مغناطیسی

5,800 تومان

مقاله شبکه های حسگر بیسیم القای مغناطیسی

مقاله شبکه های حسگر بیسیم القای مغناطیسی

معرفی :MISE-PIPE شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر القای مغناطیسی برای نظارت بر خطوط لوله زیر زمینی در این محصول یک مقاله پایه که در ذیل نام آن امده است به همراه فایل پاور پوینت جهت ارائه در سرکلاس درس موجود است مقاله مربوط به سال 2010 بوده که در آن درخصوص حسگر های سرعت سنج تعبیه شده در خطوط لوله و نحوه نظارت بر این خطوط انتقال آب یا نفت راهکارهایی ارائه شده است MISE-PIPE- Magnetic induction-based wireless sensor networks for underground pipeline monitoring

abstract Underground pipelines constitute one of the most important ways to transport large amounts of fluid (e.g. oil and water) through long distances. However, existing leakage detection techniques do not work well in monitoring the underground pipelines due to the harsh underground environmental conditions. In this paper, a new solution, the magnetic induction (MI)-based wireless sensor network for underground pipeline monitoring (MISE-PIPE), is introduced to provide low-cost and real-time leakage detection and localization for underground pipelines. MISE-PIPE detects and localizes leakage by jointly utilizing the measurements of different types of sensors that are located both inside and around the underground pipelines. By adopting an MI waveguide technique, the measurements of different types of the sensors throughout the pipeline network can be reported to the administration center in real-time. The system architecture and operational framework of MISE-PIPE is first developed. Based on the operational framework, research challenges and open research issues are then discussed.