دانلود جزوه پردانلود پایگاه داده ها مقطع کارشناسی ارشد

24,350 تومان

دانلود کتاب کامل پایگاه داده ها سی جی دیت مقطع ارشد

24,300 تومان

دانلود کتاب مرجع Sql در داده های عظیم کارشناسی ارشد

24,300 تومان

دانلود جزوه نظریه زبان ها و ماشین ارشد

21,900 تومان

سیستم عامل ارشد فرایندهای همروند سمافور

22,900 تومان

دانلود تحقیق عالی شبکه های بیزین ارشد کامپیوتر

16,500 تومان

جزوه تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها

16,400 تومان

دانلود مقاله عالی شبکه برای ارشد کامپیوتر

18,000 تومان