دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
16,300 تومان
دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان

دانلود جزوه عالی طرح۹۰درصد معادلات

20,500 تومان
دانلود جزوه عالی طرح۹۰درصد معادلات دیفرانسیل پارسه دکتر معتقدی دانلود جزوه عالی طرح۹۰درصد معادلات دیفرانسیل پارسه دکتر معتقدی دانلود جزوه

دانلود جزوه عالی فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترا

24,500 تومان

دانلود جزوه عالی فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای کشاورزی

دانلود جزوه عالی فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای کشاورزی داراي حدود 300 صفحه جزوه مي باشد.

اين جزوه در قالب يک فايل فشرده شده براي دانشجويان عزيز مربوط به مهندسی کشاورزی قابل دانلود است.

مجموعه پاراکس دانلود جزوه عالی فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای کشاورزی را به تمام دوستان پيشنهاد مي کند.

دانشجويان عزيز مقطع دکتری با خواندن اين جزوه کامل ديگر نياز به جزوات مرجع ديگر ندارند.

در قسمت ذیل قسمتهایی از جزوه را جهت نمونه و آشنایی بیشتر با جزوه آورده ایم.

فصل اول: روابط آبی گیاه

آب و نقش آن در گیاه

اهمیت آب در زندگی گیاه: اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده پروتوپلاسم سلول است

(تـا 95 وزن) فعالیـت پروتوپلاسـم بستگی به آب موجود دارد.

اگر اب کم شود فعالیت کم میشود و کمتر از حد باعث مرگ سلول میشـود بـه علـت اینکـه

پروتئینها، اسیدهاي نوکلئیک و کربوهیدراتها در حالت طبیعی با مقداري آب همراه هستند.

اگر آب از آنها جدا شـوندتحت تأثیر قرار می گیرند. آب در تعدادي از واکنشهاي شیمیایی در پروتوپلاسم نقش مستقیمی دارد.

واکنشهایی مانند هیدرولیز و تراکم که در آنهـا آب بـه مولکـولهـاي عـالی اضـافه و یـا از آنهـا گرفتـه مـیشـود

در فعالیتهاي متابولیتی اهمیت خاصی دارد. در تبدیل کربوهیدراتها به یکدیگر و یا آنزیمهـا بـه یکـدیگر وجـود آب لازم است.