جزوه مرجع و عالی فارکولوژی رشته پرستاری

22,900 تومان
جزوه مرجع و عالی فارکولوژی رشته پرستاری جزوه مرجع و عالی فارکولوژی رشته پرستاری جزوه مرجع و عالی فارکولوژی رشته

کتاب اندیشه اسلامی ۲+جزوه خلاصه

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
16,500 تومان
کتاب اندیشه اسلامی ۲+جزوه خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۲+جزوه خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۲ همراه جزوه خلاصه نوشته دکتر علی

دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
16,300 تومان
دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی دانلود کتاب آموزش جامع گرامر زبان

دانلود کتاب یار زبان انگلیسی عمومی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17,600 تومان
دانلود کتاب یار زبان انگلیسی عمومی دانلود کتاب یار زبان انگلیسی عمومی دانلود کتاب یار زبان انگلیسی عمومی داراي حدود

دانلود جزوه دستگاه تولید مثل شهید بهشتی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17,900 تومان

دانلود جزوه دستگاه غدد دانشگاه شهید بهشتی

22,600 تومان
دانلود جزوه دستگاه غدد دانشگاه شهید بهشتی دانلود جزوه دستگاه غدد دانشگاه شهید بهشتی دانلود جزوه مزبور از جزوات درسی

جزوه هیستولوژی بافت شناسی شهید بهشتی

18,000 تومان
جزوه هیستولوژی بافت شناسی شهید بهشتی جزوه هیستولوژی بافت شناسی شهید بهشتی هدف اين علم مطالعه ميكروسكوپي عناصر سازنده بدن

دانلود جزوه هورمون های جنسی زنانه و تفسیر آنها

15,000 تومان
دو عمل عمده گامتوژنز(گامت زایی) و استروئیدسازي بر عهده تخمدان هاست. از جمله مهمترین هورمون هاي استروئیدي تخمدان می توان به استروژن ها، پروژسترون ها و آندروژن ها که تحت تاثیر گنادوتروپین هاي هیپوفیز قدامی یعنی هورمون محرك فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئیزان  (LH) تنظیم می شوند، اشاره نمود. فولیکول تخمدانی (جسم زرد) حاوي سلولهاي گرانولواز و سلول هاي زرده بوده، نقش محافظت و پرورش تخمک را برعهده دارد. FSH و LH هردو اثرات خود را طریق مکانیسم هاي واسطه اي cAMP اعمال می کنند  LH بر سلول هاي لایه داخلی اثر گذارده و بدینوسیله رشد سلولی و استروئیدسازي را تحریک می کند، در حالیکه FSH عمل آروماتیزاسیون آندروژن ها به استروژن ها در سلولهاي گرانولوزا را تحت تاثیر قرار می دهد .
هورمون
هورمون
جزوه مزبور تفسیری بر مقادیر هورمون های جنسی می باشد. در ادامه می توانید جزوه مزبور را فقط با 2000 تومان دانلود کنید.

دانلود جزوه ایمونولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران

20,000 تومان
دانلود جزوه ایمونولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران دانلود جزوه ایمونولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران در 142 صفحه توسط دانشگاه شهید