فنی و مهندسی کارشناسی

جزوات فنی و مهندسی کارشناسی

دانلود جزوه pdf درس پایگاه داده مقطع کارشناسی ارشد

22,100 تومان

دانلود جزوه عالی پایگاه داده ها مقطع کارشناسی ارشد

24,350 تومان

دانلود کتاب pdf عالی پایگاه داده ها مقدماتی تا پیشرفته

23,900 تومان

کتاب جزوه آشنایی باروشهای زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی

27,000 تومان

دانلود جزوه pdf کنکوری پترولوژی رشته زمین شناسی

24,500 تومان

دانلود جزوه pdf کنکوری چینه شناسی رشته زمین شناسی

25,900 تومان

دانلود جزوه عالی کنکور ارشد آب شناسی رشته زمین شناسی

25,900 تومان

دانلود جزوه pdf زمین شناسی اقتصادی رشته زمین شناسی

25,300 تومان

دانلود جزوه pdf کنکوری ژئوشیمی رشته زمین شناسی

24,500 تومان

دانلود جزوه pdf مرجع و کنکوری زمین شناسی ایران

24,800 تومان

دانلود جزوه کنکوری زمین شناسی نفت رشته زمین شناسی

25,000 تومان

دانلود جزوه pdf کنکوری درس زمین شناسی ساختمانی

25,700 تومان