دانلود جزوه کنکور دکتری درس سنگ شناسی رسوبی

24,900 تومان
چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته زمین شناسی گرایش زمین شناسی نفت ردیف دروس تعداد واحد پیشنیاز :1-سنگ شناسی رسوبی 2-زمین شناسی نفت 3-چینه شناسی ایران 4-زمین شناسی ساختمانی ...دروس اصلی و تخصصی:1-زمین شناسی نفت پیشرفته زمین شناسی نفت  2-اصول اکتشافات ژئوفیزیکی 3-مخازن کربناته 4-ارزیابی سازندهاي نفت دار 5-زمین شناسی ساختاري کاربردي 6-زمین شناسی ساختمانی 7-ژئوشیمی آلی 8-بیواستراتیگرافی